Navigace

Obsah

Přírodní geografické podmínky

                           

Katastr obce Kosořice má rozlohu 632,9 ha a jeho funkční členění je:

Celková výměra pozemku (ha) 632,9 100,0 %
Chmelnice (ha) 0,0 0,0 %
Lesní půda (ha) 0,0 0,0 %
Louky (ha) 23,7 3,7 %
Orná půda (ha) 532,2 84,1 %
Ostatní plochy (ha) 24,4 3,9 %
Ovocné sady (ha) 1,8 0,3 %
Vinice (ha) 0,0 0,0 %
Vodní plochy (ha) 32,2 5,1 %
Zahrady (ha) 7,2 1,1 %
Zastavěné plochy (ha) 11,4 1,8 %

Druhy pozemků (údaje roku 2002)

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že největší podíl z celého území zabírá orná půda (84,1 %). Kosořice leží v úrodné intenzívně zemědělsky obhospodařované krajině. Ráz krajiny v okolí obce udávají vodní plochy (5,1 %). V katastrálním území obce se nacházejí 3 rybníky – Kosořický, Močický a Mrštín, které jsou intenzívně využívány pro chov ryb. Patří do soustavy vodních ploch na potoku Vlkavě. Obec se nachází částečně v PHO II b vodního zdroje Luštěnice.

Obec se nachází v oblasti s čistým životním prostředím. Dle souhrnného hodnocení kvality ovzduší (ČHMÚ 1997) je ovzduší v oblasti Kosořic charakterizováno jako mírně znečištěné (druhá úroveň z pěti). V této úrovni se nachází cca 60% území ČR. Na území nejsou dle registru emisí a zdrojů znečištění registrovány velké ani střední zdroje znečištění.
Území leží v oblasti 1 – nízké radonové riziko z geologického podloží.

                              

   Kosořický rybník